SFG-ND-002 R1 Sustainability Standard Checklist v 1.0 – Spanish Translation REV_mz